• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Schenkingen en erfenissen

De Vereniging heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder andere dat aan de Vereniging schenkingen kunnen worden gedaan en erfenissen worden nagelaten die delen in een fiscaal gefaciliteerd regime. De Vereniging is ter zake van ontvangen schenkingen en erfenissen niet belastingplichtig voor de erf- en schenkbelasting. Daarnaast kan de schenker gebruik maken van een fiscaal gefaciliteerd regime. Kort gezegd houdt dit fiscale regime het volgende in:
- niet periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover zij in een jaar in totaal – derhalve alle giften die een belastingplichtige doet – meer bedragen dan € 60 en tevens meer dan 1% van het verzamelinkomen, met een maximum van 10% van het verzamelinkomen;
- periodieke giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien zij berusten op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting de giften gedurende minimaal vijf jaren te doen;
- giften zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting tot een maximum van 50% van de winst doch maximaal € 100 000.

Het bestuur van de Vereniging heeft een aantal projecten benoemd waarvoor zij schenkingen en erfenissen wil aanwezen. Het gaat om de volgende projecten:
- Het zogenoemde ‘Bundelproject’: de Vereniging heeft in overleg met uitgevers afscheids- en jubileumbundels e.d. toegankelijk gemaakt voor haar leden en wil dat ook in de toekomst blijven doen.
- Het zogenoemde ‘Redesproject’: de Vereniging heeft in overleg met uitgevers oraties en afscheidsredes toegankelijk gemaakt voor haar leden en wil dat ook in de toekomst blijven doen.
- Het (bijdragen een het) uitgeven van proefschriften, jubileumbundels, oraties, afscheidsredes e.d. indien het commercieel niet haalbaar is dergelijke publicaties breed toegankelijk te maken.
- Het entameren en opzetten van fiscaal wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Voor nadere informatie kan contact worden gezocht met het bestuur van de Vereniging.