• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Commissies Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging stelt regelmatig commissies in die een bepaald onderwerp onderzoeken dat gelegen is binnen het onderzoeksterrein van de Vereniging. Deze onderzoeken monden uit in een Geschrift dat op het besloten gedeelte van de website voor de leden beschikbaar is. Elk Geschrift wordt tijdens een ledenvergadering besproken. Daartoe wordt een aantal debaters uitgenodigd en kunnen de leden hun visie geven op het onderzoek. Van het debat wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd op het besloten deel van de website en in het Weekblad Fiscaal Recht.
Aanmelding door leden om deel te nemen aan een commissie wordt zeer op prijs gesteld. Aanmelding of een informatieverzoek kan plaatsvinden via het algemene adres van de Vereniging (zie Contact). 
De volgende commissies zijn actief.


Commissie Formeelrechtelijke aspecten
Onderzoeksopdracht
De Commissie Formeel belastingrecht onderzoekt welke knelpunten zich voordoen in het formele belastingrecht,  in het bijzondere welke probleemgebieden zich in de rechtspraak manifesteren en beoogt daarvoor oplossingen aan te dragen.


Samenstelling commissie
Prof. dr. mr. A.O. Lubbers (voorzitter) (Universiteit Leiden/Lubbers, Boer & Douma)
Mr. C.B. Bavick (gepensioneerd raadsheer Hoge Raad)
Dr. mr. C. Maas (Rechtbank Noord-Holland/Universiteit Leiden)
Mr. dr. M.R.T. Pauwels (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad)
Mr. D. Stalenberg (Belastingdienst)


Commissie Economie en Belastingen
Onderzoeksopdracht
Doel van een commissie Economie en Belastingen is om een overzicht op te stellen van empirische kennis – en ook van het ontbreken of tekortschieten van kennis over de samenhang tussen economie en belastingen. De commissie richt zich met name op de volgende thema’s: 

 • Inkomensverdeling en belastingheffing
 • Belasten van kapitaalinkomen
 • Mobiliteit, internationale tax planning: wat weten we van omvang en vorm?
 • Investeren en belastingheffing
 • Belasten van kapitaal, arbeid of consumptie
 • Belastingen en economisch beleid

Samenstelling commissie
Prof. dr. A.M. Lejour (voorzitter) (Tilburg University/Centraal Planbureau)

Dr. A. Gerritsen (Erasmus University Rotterdam)
Dr. M.J. van Hulten (Tilburg University/Lubbers, Boer & Douma)
Drs. A.T.H. van der Linden (Tilburg University/Belastingdienst)
Mr. H. Scholte (Universiteit van Amsterdam/Belastingdienst)Commissie Tax & Technology
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op de wijze waarop technologie kan worden ingezet in het belastingdomein. Het gaat dan niet alleen om de rol die technologie speelt bij compliance vraagtukken maar ook over de wijze waarop, en de randvoorwaarden die gelden, bij het automatiseren van het belastingrecht. Daarbij wordt in elk geval aandacht geschonken aan:

 • Het verzamelen, analyseren en het gebruik van (big) tax data.
 • De rol die kunstmatige intelligentie speelt.
 • Inzet van innovatieve technologieën in het belastingdomein.
 • Balans tussen efficiency en privacy in de context van het gebruik van kunstmatige intelligentie door belastingdiensten.
 • De rol van technologie bij de communicatie tussen belastingdiensten en belastingplichtigen.
 • De inzet van kunstmatige intelligentie bij automatische besluitvorming en geschilbeslechting in het belastingdomein.
 • De rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Samenstelling commissie
Prof. dr. A.H. Bomer (voorzitter) (Vrije Universiteit/Tilburg University)

M. Derksen LLM (VU Amsterdam/Tilburg University/Deloitte)
Mr. R. Goudswaard (Head of Legal & Tax, APG)
Mr. drs. R. Hein (Tilburg University)
A. Roza RA (Director PwC)
Dr. M.G.H. Schaper (Maastricht University)


Commissie Vreemd Vermogen/Eigen Vermogen
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van de essentiële knelpunten die zich voordoen bij de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn en welke oplossingsrichting de voorkeur heeft ten aanzien van de toekomstige behandeling van vreemd en eigen vermogen, getoetst aan een aantal door de commissie te formuleren criteria. Daarbij wordt in elk geval aandacht geschonken aan:

- enerzijds de positie van het midden- en kleinbedrijf en anderzijds aan de positie van de multinationale ondernemingen;
- de ontwikkeling van het EU-recht;
- de ontwikkeling in het internationaal belastingrecht;
- optimale financieringsverhoudingen;
- economische aspecten.

Samenstelling commissie
Dr. J. van Strien (voorzitter) (Wallast)

J. Kamel LL.M. (secretaris) (Belastingdienst)
Prof. mr. L. Timmermans (Hoge Raad)
Prof. dr. H. Vording (Universiteit Leiden)
Mr. J.J.L. Leenman (Belastingdienst)
Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma (PwC/Nijenrode Business Universiteit)
Prof. dr. P.J.W. Duffhues em (Tilburg University)


Commissie Gelieerdheid in het belastingrecht
Onderzoeksopdracht
De commissie doet een onderzoek naar een theoretische benadering en onderbouwing van het fenomeen van de individuele belastingplicht en onderzoekt vervolgens of het opnemen van een ‘groepsbenadering’ (gelieerdheid) te zien is als een inperking daarvan die in de context van een regeling moet kunnen worden gerechtvaardigd, bijvoorbeeld op grond van mogelijk oneigenlijk gebruik of misbruik. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar subjectgerichte belastingen als de inkomsten- en de vennootschapsbelasting enerzijds en de objectgerichte belastingen als de dividend- en de loonbelasting anderzijds. Onderzocht wordt of en zoja op manier wijze het verschil tussen beide type belastingen relevant is voor de wijze waarop een groepsbenadering wordt gehanteerd. Hierbij worden onder andere de vragen beantwoord waarom in een bepaalde belasting wel/geen groepsbenadering geldt, in welke gevallen dat anders zou moeten, hoe de ‘groepsbenadering’ eruit zou moeten zien en  hoe daaraan optimaliter vorm kan worden gegeven. Daarnaast komt de vraag aan de orde of en zoja op welke wijze deze uitgangspunten terugkomen in het internationaal en het  belastingrecht en of daar dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd.

Samenstelling commissie
Prof. dr. mr. J.P. Boer (voorzitter) (Universiteit Leiden/Lubbers, Boer & Douma)
Dr. L.C. van Hulten (Erasmus Universiteit Rotterdam/Deloitte)
Drs. M.T.M. Hennevelt (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)
Mr. C.M. Groot (Belastingdienst)
Mr. S. van den Maagdenberg (Loyens & Loeff)
Mr. R.O. IJsselmuiden (Lubbers, Boer & Douma)


Commissie Fraude en de toekomst van de btw
Onderzoeksopdracht
De commissie richt zich op het probleem van de internationale btw-fraude en onderzoekt de wijze waarop (de bestrijding van) deze fraude de ontwikkeling van het Europese btw-systeem beïnvloedt, in hoeverre dit tot (on)wenselijke uitkomsten leidt en welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn.

Samenstelling commissie
Prof. dr. S.B. (Simon) Cornielje (voorzitter) (Belastingadviseur bij PwC / Bijzonder hoogleraar VU)

N. (Naomie) Verbaan LL.M. (secretaris) (Belastingdienst)
Mr. M.A. (Menno) Griffioen (Belastingdienst / docent en onderzoeker Nyenrode)
Dr. mr. F.J.G. (Frank) Nellen (Belastingadviseur bij Baker Tilly / docent Universiteit Maastricht)
Mr. C.E. (Carlijn) van Dijk (Advocaat-belastingkundige Jaeger Advocaten)
O.L.J.E. (Oscar) Smeets LL.M. (Belastingadviseur bij Deloitte / docent en onderzoeker Tilburg University)
Mr. M. Lambregts (Officier van Justitie)

 

Commissie Beginselen van het EU-recht
Onderzoeksopdracht
De commissie onderzoekt de rol van de algemene beginselen van het EU-recht op formeelrechtelijke en materieelrechtelijke leerstukken.

Samenstelling commissie

Mr. dr. J.J.A.M. (Jasper) Korving (voorzitter)(Universiteit Maastricht/Deloitte)
S.H.J.P. (Susan) Adriaans LL.M (secretaris)(Deloitte)
Mr. dr. A.C. (Almut) Breuer (Breuer Fiscale Advocatuur/Universiteit Maastricht)
Mr. dr. J.J. (Harm) van den Broek (Radboud Universiteit Nijmegen)
R. (Ruby) Doeleman MSc (WU Vienna)
Mr. dr. S. (Sieb) Kingma (Belastingdienst)
Prof. mr. dr. J. (Jurian) Langer (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
Mr. dr. E.W. (Erik) Ros (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Mr. dr. T.M. (Mees) Vergouwen (De Brauw/Universiteit Leiden)
Mr. C. (Ciska) Wisman (EY/Universiteit van Amsterdam)

 

Commissie Toekomst winstbelastingen
Onderzoeksopdracht
De commissie richt zich op een v
erkenning van een internationaal systeem van winstbelasting voor internationaal opererende ondernemingen dat verder gaat dan Pillar 1 en Pillar 2.

Samenstelling commissie
Prof. mr. J.W. Bellingwout (voorzitterschap)(Vrije Universiteit Amsterdam/Meijburg)
Dr. C.A.T. Peters (Tilburg University)
M.M. van der Kaap LL.M (Corporate Dienst Vaktechniek/Belastingdienst)
M. de Smet LL.M (Belastingdienst)

 

Commissie Toetsing regelgeving aan hogere normen
Onderzoeksopdracht
De commissie richt zich in haar onderzoek op de mate waarin wetten e.d. getoetst kunnen worden aan hoger regelgeving, in het bijzonder aan de Grondwet, het EVRM en het EU-recht.

Samenstelling commissie
De commissie is in oprichting.


De tiende penning was een belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen, de eerste vorm van BTW, die de hertog van Alva wilde invoeren in Nederland. Het verzet tegen deze belasting en de Spaanse onderdrukking is de start geweest van wat de geschiedenisboeken is ingegaan als de Tachtigjarige oorlog. Op het titelblad staat het wapen van Philips II.
Afbeelding van het Belasting Douane Museum Rotterdam.