• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Commissies Vereniging voor Belastingwetenschap

De Vereniging stelt regelmatig commissies in die een bepaald onderwerp onderzoeken dat gelegen is binnen het onderzoeksterrein van de Vereniging. Deze onderzoeken monden uit in een geschrift dat op het besloten gedeelte van de website voor de leden beschikbaar is. Elk geschrift wordt tijdens een ledenvergadering besproken. Daartoe wordt een aantal debaters uitgenodigd en kunnen de leden hun visie geven op het onderzoek. De volgende commissies zijn actief.

Commissie Formeelrechtelijke aspecten
Onderzoeksopdracht
De Commissie Formeel belastingrecht onderzoekt welke knelpunten zich voordoen in het formele belastingrecht,  in het bijzondere welke problemeegebieden zich in de rechtspraak manifesteren en beoogt daarvoor oplossingen aan te dragen.


Samenstelling commissie
Prof. dr. mr. A.O. Lubbers (voorzitter) (Universiteit Leiden/Lubbers, Boer & Douma)
Mr. C.B. Bavick
Dr. mr. C. Maas (Rechtbank Noord-Holland/Universiteit Leiden)
Mr. dr. M.R.T. Pauwels (Rechtbank-Zeeland-West-Brabant)
Mr. D. Stalenberg (Belastingdienst)


Commissie Economie en Belastingen
Onderzoeksopdracht
Doel van een commissie Economie en Belastingen is om een overzicht op te stellen van empirische kennis – en ook van het ontbreken of tekortschieten van kennis over de samenhang tussen economie en belastingen. De commissie richt zich met name op de volgende thema’s: 

 • Inkomensverdeling en belastingheffing
 • Belasten van kapitaalinkomen
 • Mobiliteit, internationale tax planning: wat weten we van omvang en vorm?
 • Investeren en belastingheffing
 • Belasten van kapitaal, arbeid of consumptie
 • Belastingen en economisch beleid

Samenstelling commissie
Prof. dr. A.M. Lejour (voorzitter) (Tilburg University/Centraal Planbureau)

Dr. A. Gerritsen (Erasmus University Rotterdam)
Dr. M.J. van Hulten (Tilburg University/Lubbers, Boer & Douma)
Drs. A.T.H. van der Linden (Tilburg University/Belastingdienst)
Mr. H. Scholte (Universiteit van Amsterdam/Belastingdienst)Commissie Tax & Technology
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op de wijze waarop technologie kan worden ingezet in het belastingdomein. Het gaat dan niet alleen om de rol die technologie speelt bij compliance vraagtukken maar ook over de wijze waarop, en de randvoorwaarden die gelden, bij het automatiseren van het belastingrecht. Daarbij wordt in elk geval aandacht geschonken aan:

 • Het verzamelen, analyseren en het gebruik van (big) tax data.
 • De rol die kunstmatige intelligentie speelt.
 • Inzet van innovatieve technologieën in het belastingdomein.
 • Balans tussen efficiency en privacy in de context van het gebruik van kunstmatige intelligentie door belastingdiensten.
 • De rol van technologie bij de communicatie tussen belastingdiensten en belastingplichtigen.
 • De inzet van kunstmatige intelligentie bij automatische besluitvorming en geschilbeslechting in het belastingdomein.
 • De rechtsbescherming van belastingplichtigen.

Samenstelling commissie
Prof. dr. A.H. Bomer (voorzitter) (Vrije Universiteit/Tilburg University)

M. Derksen LLM (VU Amsterdam/Tilburg University/Deloitte)
Mr. R. Goudswaard (Head of Legal & Tax, APG)
Mr. drs. R. Hein (Tilburg University)
A. Roza RA (Director PwC)
Dr. M.G.H. Schaper (Maastricht University)Commissie energie- en milieubelasting

Onderzoeksopdracht
De (toekomstige) positie en vorm van energie- en milieubelastingen en een fiscaal technische analyse beschrijven van de voor- en nadelen van de huidige energie- en milieubelastingen (wat valt er te verbeteren? Moeten ze worden afgeschaft of vervangen?, etc.).

Samenstelling commissie
Mr. N.E. Muller (voorzitter) (PwC)

Mr. M.H.N. Hoffer (Deloitte)
Mr. B.S. Kats (E&Y)

Prof. dr. H.R.J. Vollebergh (Planbureau voor de Leefomgeving/Tilburg University)
H. Bodewes (RwE/Innogy)
Dr. ir. B.M. Visser (Hanzehogeschool Groningen)
Mr. H. Mezouar (Belastingdienst)
Mr. P.A. Anthoni (PwC)Commissie Vreemd Vermogen/Eigen Vermogen
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van de essentiële knelpunten die er momenteel zijn bij de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn en welke oplossingsrichting de voorkeur heeft, ten aanzien van de toekomstige behandeling van vreemd en eigen vermogen getoetst aan een aantal door de commissie te formuleren criteria. Daarbij wordt in elk geval aandacht geschonken aan:

- enerzijds de positie van het midden- en kleinbedrijf en anderzijds aan de positie van de multinationale ondernemingen;
- de ontwikkeling van het EU-recht;
- de ontwikkeling in het internationaal belastingrecht;
- optimale financieringsverhoudingen;
- economische aspecten.

Samenstelling commissie
Dr. J. van Strien (voorzitter) (Wallast)

J. Kamel LL.M. (secretaris) (Belastingdienst)
Prof. mr. L. Timmermans (Hoge Raad)
Prof. dr. H. Vording (Universiteit Leiden)
Mr. J.J.L. Leenman (Belastingdienst)
Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma (PwC/Nijenrode Business Universiteit)
Prof. dr. P.J.W. Duffhues em (Tilburg University)


Commissie Gelieerdheid in het belastingrecht
Onderzoeksopdracht
De commissie doet een onderzoek naar een theoretische benadering en onderbouwing van het fenomeen van de individuele belastingplicht en onderzoekt vervolgens of het opnemen van een ‘groepsbenadering’ (gelieerdheid) te zien is als een inperking daarvan die in de context van een regeling moet kunnen worden gerechtvaardigd, bijvoorbeeld op grond van mogelijk oneigenlijk gebruik of misbruik. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar subjectgerichte belastingen als de inkomsten- en de vennootschapsbelasting enerzijds en de objectgerichte belastingen als de dividend- en de loonbelasting anderzijds. Onderzocht wordt of en zoja op manier wijze het verschil tussen beide type belastingen relevant is voor de wijze waarop een groepsbenadering wordt gehanteerd. Hierbij worden onder andere de vragen beantwoord waarom in een bepaalde belasting wel/geen groepsbenadering geldt, in welke gevallen dat anders zou moeten, hoe de ‘groepsbenadering’ eruit zou moeten zien en  hoe daaraan optimaliter vorm kan worden gegeven. Daarnaast komt de vraag aan de orde of en zoja op welke wijze deze uitgangspunten terugkomen in het internationaal en het  belastingrecht en of daar dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd.

Samenstelling commissie
Prof. dr. mr. J.P. Boer (voorzitter) (Universiteit Leiden/Lubbers, Boer & Douma)
L.C. van Hulten MSc (Erasmus Universiteit Rotterdam/Deloitte)
Drs. M.T.M. Hennevelt (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)
Mr. C.M. Groot (Belastingdienst)
Mr. drs. M. Chin-Oldenziel (Samsung Electronics Europe Logistics B.V.) 
Mr. R.O. IJsselmuiden (Lubbers, Boer & Douma)


Commissie Toekomst van de BTW

 

 


De tiende penning was een belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen, de eerste vorm van BTW, die de hertog van Alva wilde invoeren in Nederland. Het verzet tegen deze belasting en de Spaanse onderdrukking is de start geweest van wat de geschiedenisboeken is ingegaan als de Tachtigjarige oorlog. Op het titelblad staat het wapen van Philips II.
Afbeelding van het Belasting Douane Museum Rotterdam.