• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Commissies Vereniging voor Belastingwetenschap

Commissie energie- en milieubelasting
Onderzoeksopdracht
De (toekomstige) positie en vorm van energie- en milieubelastingen en een fiscaal technische analyse beschrijven van de voor- en nadelen van de huidige energie- en milieubelastingen (wat valt er te verbeteren? Moeten ze worden afgeschaft of vervangen?, etc.).

Samenstelling commissie
N. Muller PWC

M. Hoffer Deloitte Belastingadviseurs
H. Vollebergh Planbureau voor de leefomgeving
H. Bodewes RwE/Innogy
Dr. Ir. Martien Visser Lector Energietransitie en Netwerken Hanzehogeschool Groningen

Commissie personenvennootschappen
Onderzoeksopdracht
De commissie heeft in de eerste plaats tot taak om, uitgaande van de voorgenomen vormgeving van een nieuw personenvennootschapsrecht te onderzoeken op welke wijze de fiscale wetgeving daarbij idealiter op een zo evenwichtig mogelijke manier bij kan aansluiten, waarbij tevens oplossingen worden aangedragen voor eventueel bestaande knelpunten. In de tweede plaats worden de gevolgen geschetst van de recente ontwikkelingen in BEPS- en EU-verband inzake hybride samenwerkingsverbanden.

Samenstelling commissie
Prof. mr. A.J.A. Stevens (voorzitter)(internationaal) Universiteit van Tilburg/LoyensLoeff

Dr. J. Doornebal (inkomstenbelasting)
Mr. Dr. Th. van Kempen (inkomstenbelasting) Universiteit van Tilburg
Mr. Drs. J.P. Tuk (vennootschapsbelasting) Ministerie van Financien
Prof. Dr. S. Stevens Universiteit van Tilburg en HVK Stevens
Dr. A. Rozendal (rsm)(ovb/successie) FBN juristen
Mr. N. Idsinga (successie) Arcagna/UvA
Mr. dr. G. Fibbe (internationaal) Erasmus Universiteit Rotterdam/BakerTillyBerk

Commissie BEPS
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op de principiële aspecten van het tegengaan van BEPS. Een belangrijk deel van het onderzoek moet daarom zijn gericht op de meer maatschappelijke betekenis van deze ontwikkeling voor het nationale en internationale belastingrecht. De volgende hoofdthema’s  zouden daarbij aan de orde kunnen komen waarbij zowel aan de directe als aan de indirecte belastingen aandacht moet worden besteed.:

- het ontwijken van belastingen (in historisch perspectief)
- de bestrijding van het ontwijken van belastingen (in historisch perspectief)
- de maatschappelijke achtergrond van het bestrijden van het ontgaan van belastingen
- de beoordeling of een belastingplichtige meer zou moeten afdragen dan de wet voorschrijft, c.q. zich zou behoren te matigen bij de keuze uit op zich wettelijke mogelijke structuren
- de economische en financiële betekenis van belastingontwijking
- digitalisering en belastingheffing;
- de rol van de intermediair (belastingadviseurs)
- de rol van de rechterlijke macht
- de rol van de wetgever
- de rol van de Belastingdienst

Samenstelling commissie
Drs. M.A. de Ruiter (voorzitter)

Prof. mr. T. Benders
Drs. H.K.C. Bakker
Mr. M. Bergwerff
A.F. Gunn MA
Dr. mr. C. Maas
Mr. ir. A. Roelofsen
Drs. L.M. Sanders
Mr. dr. M.F. de Wilde

Commissie Vreemd Vermogen/Eigen Vermogen
Onderzoeksopdracht
Het onderzoek richt zich op een inventarisatie van de essentiële knelpunten die er momenteel zijn bij de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen. Onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen denkbaar zijn en welke oplossingsrichting de voorkeur heeft, ten aanzien van de toekomstige behandeling van vreemd en eigen vermogen getoetst aan een aantal door de commissie te formuleren criteria. Daarbij wordt in elk geval aandacht geschonken aan:

- enerzijds de positie van het midden- en kleinbedrijf en anderzijds aan de positie van de multinationale ondernemingen;
- de ontwikkeling van het EU-recht;
- de ontwikkeling in het internationaal belastingrecht;
- optimale financieringsverhoudingen;
- economische aspecten.

Samenstelling commissie
Dr. J. van Strien (voorzitter)

Prof. mr. L. Timmermans
Prof. dr. H. Vording
Mr. J.J.L. Leenman
Prof. dr. R.P.C.W.M. Brandsma
Prof. dr. D. Schoenmaker Erasmus Universiteit Rotterdam

Commissie Deeleconomie
Onderzoeksopdracht
In hoeverre is het wenselijk en/of noodzakelijk om activiteiten die plaatsvinden binnen de zogeheten deeleconomie in de heffing van belasting te betrekken, op welke wijze kunnen deze activiteiten op dit moment daadwerkelijk aan de heffing van belasting worden onderworpen en welke aanpassingen van de wetgeving zijn nodig om de activiteiten in de belastingheffing te kunnen betrekken?

Samenstelling commissie
Prof. mr. dr. M.M. W. D. Merkx (voorzitter) Erasmus Universiteit Rotterdam/BDO

Dr. C.A.J.M. Peeters Belastingdienst
Dr. A.M. Bal Vertex
Dr. W.J. Blokland VU/Hoge Raad (wetenschappelijk bureau)
Mr. C. Huisman Hoge Raad (wetenschappelijk bureau)
Dr. S. Mol-Verver UvA
Dr. A. Schep Erasmus Universiteit Rotterdam

 

 


De tiende penning was een belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen, de eerste vorm van BTW, die de hertog van Alva wilde invoeren in Nederland. Het verzet tegen deze belasting en de Spaanse onderdrukking is de start geweest van wat de geschiedenisboeken is ingegaan als de Tachtigjarige oorlog. Op het titelblad staat het wapen van Philips II.
Afbeelding van het Belasting Douane Museum Rotterdam.