• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Vereniging telt bijna 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Door deze verscheidenheid biedt het lidmaatschap een unieke mogelijkheid om, vanuit een oprechte belangstelling voor het belastingrecht, buiten het kader van de eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden en andere geïnteresseerden.

Tweemaal per jaar houdt zij een algemene vergadering waarin over een rapport van een van de commissies van de Vereniging of over een preadvies wordt gedebatteerd of waarin een inleiding (met aansluitend debat) wordt gehouden. Die rapporten, preadviezen, inleidingen en debatten worden als Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap gepubliceerd.

Tot op heden zijn er ruim 250 Geschriften verschenen over onderwerpen die het gehele terrein van het belastingrecht bestrijken: nationaal en internationaal belastingrecht, directe en indirecte belastingen en formeel en materieel belastingrecht. Volgens de statuten kunnen leden zijn 'zij die geacht kunnen worden in staat te zijn tot wetenschappelijke arbeid welke met het doel van de Vereniging, de bestudering van de belastingwetenschap, verband houdt'.