• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De Vereniging telt bijna 1.200 leden uit alle geledingen van de fiscale wereld, zoals hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers aan universiteiten, inspecteur, ambtenaren verbonden aan het ministerie van Financiën, leden van de rechterlijke macht, belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Door deze verscheidenheid biedt het lidmaatschap een unieke mogelijkheid om, vanuit een oprechte belangstelling voor het belastingrecht, buiten het kader van de eigen werkkring contact te hebben met gelijkgestemden en andere geïnteresseerden.

Twee- of driemaal per jaar houdt zij een algemene vergadering waarin over een rapport van een van de commissies van de Vereniging of over een preadvies wordt gedebatteerd of waarin een inleiding (met aansluitend debat) wordt gehouden. Die rapporten, preadviezen, inleidingen en debatten worden als Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap gepubliceerd. De geschriften zijn tevens opgenomen op het besloten gedeelte van deze wensite. 

Tot op heden zijn er ruim 260 Geschriften verschenen over onderwerpen die het gehele terrein van het belastingrecht bestrijken: nationaal en internationaal belastingrecht, directe en indirecte belastingen en formeel en materieel belastingrecht. 

De Vereniging heeft daarnaast alle fiscale feest- en jubileumbundels die in de loop van de decennia zijn gepubliceerd met medewerking van de diverse uitgevers gepubliceerd. Deze bundels zijn integraal raadpleegbaar en doorzoekbaar op het besloten gedeelte van deze website. De bedoeling is dat ook in de toekomst te publiceren bundels worden opgenomen.

De Vereniging heeft daarnaast alle fiscale redes (oraties en afscheidsredes) die in de loop van de decennia zijn verschenen ontsloten. Ook deze zijn met medewerking van de diverse uitgevers ter beschikking gesteld. De redes zijn integraal raadpleegbaar op het besloten gedeelte van deze website. De bedoeling is dat ook toekomstige redes worden opgenomen.

Contact

Vereniging voor
Belastingwetenschap
p/a Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Burg. Oudlaan 50

3062 PA  Rotterdam
kamer J5-15

secretariaat: mevrouw C. van der Hoeven

RSIN nummer is 8052.16.984

vereniging@belastingwetenschap.nl