• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale bundels

De afgelopen decennia zijn vele fiscale bundels verschenen ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen. Deze bundels leiden een vrij onbekend bestaan maar bevatten zeer boeiende verhandelingen over fiscale en daaraan gerelateerde onderwerpen. René Niessen en Rens Pieterse hebben in 2007 een boekje uitgebracht waarin de tot dan toe uitgegeven bundels zijn geïnventariseerd en de bijdragen daarin op diverse wijzen zijn geordend (‘Fiscale publicaties in 111 bundels’). Sindsdien heeft geen actualisering plaatsgevonden. De Vereniging voor Belastingwetenschap is van mening dat dit zeer waardevolle geschriften zijn waarvan het wenselijk is dat deze beschikbaar blijven voor de fiscale wetenschap. De beide redacteuren en uitgever Wolters Kluwer ondersteunen deze gedachte en bleken bereid het materiaal ter beschikking te stellen. Ook alle auteurs van de bijdragen hebben daarmee ingestemd. De Vereniging heeft daartoe de bundels ontsloten, deels doordat de kopij bij Wolters Kluwer nog beschikbaar was en die beschikbaar kon worden gesteld. Deels was de kopij niet meer beschikbaar en zijn de bundels gescand. De eerste categorie bestanden zijn direct door middel van een inhoudsopgave elektronisch te doorzoeken. Bij de tweede categorie is dat niet mogelijk maar is wel steeds de inhoudsopgave opgenomen. Daarnaast is het door René Niessen en Rens Pieterse geproduceerde boekje opgenomen waarin de diverse ordeningen te vinden zijn. Wat betreft de na 2007 verschenen bundels zijn deze door de Vereniging voor Belastingwetenschap in samenwerking met Rens Pieterse geïnventariseerd. Van die bundels is tevens een lijst opgenomen die steeds wordt geactualiseerd. Deze bundels zijn op dit moment niet beschikbaar. De Vereniging voor Belastingwetenschap gaat wel moeite doen om die bundels ook te kunnen publiceren maar dat zal in verband met auteursrechten niet altijd mogelijk zijn. Wij hopen hiermee aan de leden nuttige en interessante fiscale publicaties ter beschikking hebben gesteld.

 

0.
1. Oppenheim-bundel. Nederlandsch Administratief Recht. Handleiding bewerkt door P.J.M. Aalberse e.v.a. (De erven F. Bohn, Haarlem 1919)

2. Juri Sacrum, 1882 - 30 januari - 1932, Rechtsgeleerde opstellen (H.E. Stenfert Kroese's Uitg.-Mij., Leiden-Amsterdam 1933)
3. Gedenkboek, Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van inspecteurs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, 1885-1935 (N.V. H. van der Marck's Uitg.-Mij., Amsterdam 1935)
4. Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938, Honderd jaar N.V.-Uitgeversmij. (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1938)

5. Economische opstellen, Aangeboden aan prof. mr. F. de Vries (De Erven F. Bohn N.V., Haarlem 1944)
6. Fiscale ervaringen 1940-1945, Fiscale ervaringen in bezettingstijd 1940-1945 (L.J. Veen's Uitg.-Mij. N.V., Amsterdam 1946)
7. Van Oven-bundel, Opstellen, aangeboden aan prof. mr. J.C. van Oven (Universitaire Pers, Leiden 1946)
8. Tractatus tributarii, Opstellen op belastinggebied, aangeboden aan prof. dr. P.].A. Adriani (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1949)
9. Genootschap 'Door Tijd en Vlijt' 1777-1952  (N.V. De Ned. Boek- en Steendrukkerij v/h J.L. Smits, ’s-Gravenhage)
10. VAGA-bundel, Opstellen ter gelegenheid van een kwart eeuw V.A.G.A. (Eigen uitgave 1952) 

11. Winst en verlies, Het winstbegrip nu en straks, Jubileum 12 ½ jaar (Bureau FED, Amsterdam 1953)

12. Fipri-bundel, Fiscaal- en privaatrecht rond rechtspersonen (N.V. Uitgeverij FED, Amsterdam 1957)
13. Om der schattinge wille, Opstellen, voornamelijk gewijd aan de rechtspraak in belastingzaken, en opgedragen aan prof. ctr. J. van der Poel (N.V. Uitg.-Mij. AE.E. Kluwer, Deventer-Antwerpen (1958))
14. Jubileumbundel van de Vereniging van belastingconsulenten 1936-1961 (N.V. Uitg.-Mij. AE.E. Kluwer, Deventer-Antwerpen (1961))
15. W.J.M. van Eysinga ('Eysinga-bundel') (Universitaire Pers Leiden 1961)
16. Vooruitzichten van de Rechtswetenschap (N.V. Uitg.-Mij. AE.E. Kluwer, Deventer-Antwerpen 1964)
17. Waarvan akte, Opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.R. de Bruijn ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in de wetenschap van het notariaat aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (AE.E. Kluwer, Deventer 1966)
18. Wat billijk en recht is, Wat byllich unn recht is, Fiscale folia Jubileumbundel N. Ypenburg, 25 jaar FED (N.V. Uitgeverij FED, Amsterdam mei 1966)
19. Fiscaal-economische opstellen, Bundel opstellen, aangeboden aan prof. dr. B. Schendstok (N. Samson N.V., Alphen aan den Rijn 1966)
20. Smeetsbundel, Opstellen aangeboden aan prof. dr. M.J.H. Smeets (AE.E. Kluwer, Deventer 1967)

21. Belastingbeschouwingen 1968. Een keuze uit het fiscaal maandblad Belastingbeschouwingen, opgedragen aan prof. dr. B. Schendstok (N. Samson N.V., Alphen aan den Rijn-Brussel (1968))
22. Onroerend goed. Opstellen, geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der notarissen in Nederland (AE.E. Kluwer, Deventer 1968)

23. Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970 (Tjeenk Willink, Zwolle 1970)
24. Rechtsvinding. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.M. Pieters (Kluwer, Deventer 1970)
25. Plus est en vous. Opstellen over recht en cultuur, aangeboden aan prof. mr. A. Pitlo (H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1970)
26. Tributen aan bet recht. Bundel, samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Weekblad voor fiscaal recht (Kluwer, Deventer 1971)
27. Speculum Langemeyer (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1973)
28. Cyns en Dyns. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Hofstra (Kluwer, Deventer 1975)
29. Praesidium Libertatis. Opstellen over het thema Vrijheid en recht, uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden (Kluwer, Deventer 1975)
30. Recht zo die gaat. Opstellen, aangeboden aan mr. P.W. van der Ploeg (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1976)

31. Portret. Van de Juridische Faculteit Rotterdam (Kluwer, Deventer 1976)
32. Fiscale Miniaturen. Bundel, uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de post-doctorale studie voor belastingkundige (Uitgeverij FED, Deventer 1978)
33. Macht en onmacht van de wetgever. Opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Katholieke Hogeschool en het 15-jarig bestaan van de Faculteit der rechtsgeleerdheid te Tilburg (Kluwer, Deventer 1978)
34. Wat des Keizers is. Bundel opstellen, uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (Kluwer, Deventer 1979)
35. Non sine causa. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. G.J. Scholten (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1979)
36. Tolvrije gedachten. Groninger fiscaliteiten. Opstellen, aangeboden aan prof. H.J. Doedens (Kluwer, Deventer 1980)
37. Gratia Commercii.Opstellen, aangeboden aan prof. mr. A. van Oven (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1981)
38. Openbaarheid. Essaybundel voor mr. W. van Ham-Wagner (Kluwer, Deventer 1981)
39. In orde. Liber Amicorum Pieter VerLoren van Themaat, Rijksuniversiteit van Utrecht (Kluwer, Deventer 1982)
40. Henriquez-bundel. Samenleven, Samenwerken. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. E.C. Henriquez (Kluwer, Deventer 1983)

41. Quod Iicet Jovi. Opstellen, aangeboden aan prof. ctr. D. Brüll (Uitgeverij FED BV, Deventer 1983)

42. Vooruitzichten van de Rechtswetenschap/2 ('Vooruitzicht/2'). afscheidsbundel A.M.W. Resius lid van de hoofddirectie van Kluwer (Kluwer, Deventer 1983)
43. Recht van spreken. Over notariaat en belastingrecht. Opstellen, aangeboden aan prof. A. Meering (Kluwer, Deventer 1984)
44. Van wet naar recht. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. J.P. Scheltens (Kluwer, Deventer 1984)
45. Leids fiscaal jaarboek 1984 ('L.F.J.B. 1984')(Gouda Quint BV, Arnhem 1984)
46. Recht op scherp. Beschouwingen over handhaving van publiekrecht, aangeboden aan prof. mr. W. Duk (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984)
47. Een kapitein, twee schepen. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. E.A.A. Luijten. Jubileumbundel (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1984)
48. Fiscale aspecten van ondernemingen. Opstellen, aangeboden aan prof. D.A.M. Meeles (Kluwer, Deventer 1985)
49. Leids fiscaal jaarboek 1985 ('L.F.J.B. 1985') Mobachbundel (Gouda Quint BV, Arnhem 1985)
50. Justitia et Amicitia. Geschillenbeslechting in en buiten rechte. Opstellen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het Genootschap Justitia et Amicitia (Gouda Quint BV, Arnhem 1985)

51. De inspecteur getaxeerd. Bundel, uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de Vereniging van inspecteurs van 's Rijks belastingen (Eigen uitgave, 1985)
52. Leids fiscaal jaarboek 1986 ('L.F.J.B. 1986') Fiscale rechtsbescherming (Goude Quint BV, Arnhem 1986)
53. Met recht verenigd. Notariele en privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. P.L. Dijk (Gouda Quint BV, Arnhem 1986)
54. Leids fiscaal jaarboek 1987 ('L.F.J.B. 1987') Fiscaal ondernemingsrecht (Gouda Quint BV, Arnhem 1987)
55. 'Museumbundel'. Fiscaliteit in Nederland, 50 jaar Belastingmuseum prof. dr. Van der Poel, De Walburg Pers, (Zutphen/Kluwer, Deventer 1987)
56. Economie van het verzekeringsrecht. Opstellen, aangeboden aan A.B.E. Voute (Kluwer, Deventer 1987)
57. Hoge Raad 1838-1988. De Hoge Raad der Nederlanden 1838-1988. Een portret (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988)
58. Hoge Raad Symposiumbundel. De Hoge Raad der Nederlanden. De plaats van de Hoge Raad in het huidige Staatsbestel. De veranderingen in de rol van de Hoge Raad als rechtsvormer (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988)
59. Van Dijck-bundel. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.E.A.M. van Dijck (Uitgeverij FED BV, Deventer 1988)
60. Eenvoud en doeltreffendheid. Liber Amicorum mr. J.T. Warnaar (FED, Deventer 1988)

61. TVVS. Tot vermaak van Slagter. Feestbundel, aangeboden aan prof. mr. W.J. Slagter (Kluwer Deventer 1988)

62. Van vennootschappelijk belang. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. J.M.M. Maeijer t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1988)
63. Vermogensvorming onder belastingdruk ('Vermogensvorming'). Opstellen ter gelegenheid van het zevende lustrum van De Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten. (Kluwer, Deventer 1989)
64. Belastingbeschouwingen 1989. Opstellen, aangeboden aan prof. dr. J.H. Christiaanse (Kluwer, Deventer 1989)
65. De belastingadviseur in de samenleving. Lustrumbundel t.g.v. het 35-jarig bestaan van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (Kluwer, Deventer 1989)
66. Gielebundel. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. J.F.M. Giele (Kluwer, Deventer 1990)
67. Publiekrechtelijke bewegingen (Kluwer/Rijksuniversiteit Limburg Deventer 1990)
68. De ware Koningin der belastingen ('De ware Koningin') Opstellen, aangeboden aan prof. mr. J. Reugebrink (Uitgeverij FED BV, Deventer 1990)
69. Recht doen door wetgeving. Opstellen over wetgevingsvraagstukken, aangeboden aan mr. E.M.H. Hirsch Ballin (W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1990)

70. Met grand verbonden. Opstellen, aangeboden aan mr. J.P. Wijn en mr. J.J. Stael (Kluwer, Deventer 1991)
71. Fantasie en durf. Bundel ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van FED fiscaal weekblad (Uitgeverij FED BV, Deventer 1991)
72. In het nu, wat warden zal. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.C.F. Schoordijk (Kluwer, Deventer 1991)
73. Quad licet. Bundel aangeboden aan prof. mr. W.M. Kleijn (Kluwer, Deventer 1992)
74. Verburgbundel. Opstellen over vennootschap en belasting, aangeboden aan mr. J. Verburg (Kluwer, Deventer 1994)
75. Veranderend belastingklimaat. Bundel aangeboden aan mr. N.H. de Vries (Gouda Quint BV, Arnhem 1995)
76. Euregiobundel. Belastingen in België, Duitsland en Nederland. Bundel ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Vakgroep Belastingrecht van de Rijksuniversiteit Limburg, aangeboden aan prof. mr. J.F.M. Giele (Gouda Quint BV, Arnhem 1995)
77. Soonsbundel. Heden verschenen voor mij... Liber amicorum aangeboden aan prof. mr. A.L.M. Soons (Gouda Quint BV, Arnhem 1995)
78. Het verloren paradijs van de eenvoud. De Moor-bundel. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.E. de Moor t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (Kluwer, Deventer 1996)
79. Geppaartbundel. Beschouwingen over grondslagen. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. Ch.P.A. Geppaart t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant (Kluwer, Deventer 1996)
80. Echte Belastinghervorming. Opstellen rond het afscheid van dr. F.H.M. Grapperhaus als hoogleraar belastingrecht (Kluwer, Deventer 1997)

81. Vorm en norm. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. J.K. Moltmaker ter gelegenheid van zijn emeritaat (Kluwer, Deventer 1998)
82. Con Amore. Opstellen en brieven, aangeboden aan mr. E.J. Joubert (Kluwer, 1998)
83. Liberale Gifte. Vriendenbundel Ferdinand Grapperhaus (Kluwer, Deventer 1999)
84. Van Mourik Bundel. Yin-Yang. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. M.].A. van Mourik t.g.v. zijn 25-jarig ambtsjubileum als hoogleraar (Kluwer, Deventer 2000)
85. BTW in Utopia. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. D.B. Bijl (Kluwer, Deventer 2001)
86. Drie pijlers in beweging. Liber amicorum voor prof. dr. G.J.B. Dietvorst tg.v. zijn 25-jarig jubileum (Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2001)
87. Er zal geheven worden! Opstellen, op 19 oktober 2001 aangeboden aan prof. mr. S. Cnossen t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Kluwer, Deventer 2001)
88. Mok-aria. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. M.R. Mok t.g.v. zijn 70e verjaardag (Kluwer, Deventer 2002)
89. Verzorgen of verzilveren? Liber amicorum voor prof. dr. P.M.C. de Lange t.g.v. zijn 25- en 40-jarig jubileum (Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2002)
90. Aan Blokland. Liber amicorum. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. dr. T. Blokland t.g.v zijn emeritaat (Sdu Uitgevers, Den Haag 2002)

91. Over de grenzen van de vennootschapsbelasting. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. D. Juch t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (Kluwer, Deventer 2002)
92. Op bet snijvlak van recht en politiek. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. L. Prakke (Kluwer, Deventer 2003)
93. In de fiscale vuurlinie. Opstellen, op 22 mei 2003 aangeboden aan prof. mr. E. Aardema t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Kluwer, Deventer 2003)
94. Theatraal veranderen in fiscalibus. Opstellen, reflecties en herinneringen, aangeboden aan mr. Geert Veltman t.g.v. zijn afscheid als integraal manager van de Belastingdienst (Kluwer, Deventer 2003)
95. Vast en goed. Bundel opstellen, aangeboden aan prof. mr. A.A. van Velten t.g.v. zijn vijfenzestigste verjaardag en zijn defungeren als notaris (Kluwer, Deventer 2003)
96. WB der Nederlanden. 25 jaar wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (Wolf Legal Publishers, Nijmegen 2003)
97. Snel recht. Bundel, aangeboden bij het afscheid van prof. dr. R.E.C.M. Niessen als voorzitter van de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht (Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2004)
98. Europeanisering van het Nederlands Recht. Opstellen, aangeboden aan mr. W.E. Haak (Kluwer, Deventer 2004)
99. Buitengewone verdiensten. Opstellen, aangeboden aan dr. D.A. Albregtse t.g.v. zijn 25-jarig jubileum aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam
Rotterdam, 2004 (eigen uitgave)
100. TriBuut aan Europa. Bundel t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2004)

101. Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving (Amsterdam 2004)
102. A Tax Globalist. The search for the borders of international taxation. Essays in honour of Maarten J. Ellis (IBFD, Amsterdam 2005)
103. Verantwoording aan Hans Beckman Bundel ter ere van het 25-jarig hoogleraarschap van prof. mr. H. Beckman (Kluwer, Deventer 2006)
104. Schonis-bundel. Gedreven eigenzinnig, creatief en honkvast. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.M.N. Schonis t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen (Kluwer, Deventer 2006)
105. Vijf jaar Wet 1B 2001 (Kluwer, Deventer 2006)
106. Van Brunschot-bundel: De grote lijn. Opstellen, aangeboden aan Frank van Brunschot, naar aanleiding van zijn afscheid bij de Hoge Raad, wegens zijn verdiensten voor het Nederlandse belastingrecht (Kluwer, Deventer 2006)
107. Dat is verder geen probleem. Vriendenbundel Jaap Zwemmer. Aan hem aangeboden bij zijn afscheidscollege als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, 17 november 2006 (Sdu Fiscale & Financiele Uitgevers, Amersfoort 2006)
108. Variatie in cassatie. Liber Amicorum. Opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen (Kluwer, Deventer 2006)
109. Maatschappelijk heffen (deel 1; de wetenschap). Opstellen, op 8 december 2006 aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Kluwer, Deventer 2006)
110. Maatschappelijk heffen (deel 2; persoonlijke geschriften). Opstellen, op 8 december 2006 aangeboden aan prof. dr. L.G.M. Stevens t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Kluwer, Deventer 2006)
111. Per saldo. Overheidsfinancien en fiscaliteit na twaalf jaar minister Zalm (Sdu Uitgevers, Den Haag 2007)

 

 

Dit is een voorbeeldtekst

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Zelfs als men weet dat het om een voorbeeldtekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat.

Dit is voorbeeldtekst

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Zelfs als men weet dat het om een voorbeeldtekst gaat, lezen ze toch door.

Dit is voorbeeldtekst

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat.

Ik ben een knop

Dit is voorbeeldtekst

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat.

Ik ben een knop

Dit is voorbeeldtekst

Dit is een voorbeeldtekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. De voorbeeldtekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat.

Ik ben een knop

Dit is een voorbeeldtekst, om een indruk te geven